Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door eenmanszaak Shield Detailing (hierna Shield), gevestigd op het adres Kamerlingh Onnesstraat 12 a te Leek, ingeschreven in de KvK onder nummer 65629957.
1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene op wiens naam het vervoermiddel staat gesteld.
Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de persoon op wiens naam het vervoermiddel geregistreerd staat, is zowel de opdrachtgever als de tenaamgestelde hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan de opdrachtnemer toekomt. Opdrachtnemer is Shield. Onder object wordt verstaan het vervoermiddel, motorrijtuig en/of vaartuig waarop de offerte betrekking heeft.
1.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, diensten, leveringen en overeenkomsten tussen Shield en opdrachtgever.
1.4. Shield wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien Shield hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
1.5. Indien een bepaling uit deze voorwaarden wordt vernietigd, dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel overblijvende wel afdwingbare gedeelte daarvan in stand blijven. Voor het vernietigde, nietige of anderszins niet afdwingbare gedeelte treedt een bepaling in de plaats die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel als rechtens mogelijk benadert.

Artikel 2: totstandkoming overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Shield zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk in de offerte is overeengekomen.
2.2. De opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk door Shield is bevestigd, behoudens in het geval dat de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen.
2.3 Indien werkzaamheden door derden worden verricht dan worden deze werkzaamheden verricht rechtstreeks in opdracht van de opdrachtgever en komt de overeenkomst rechtstreeks tussen de opdrachtgever en de ingeschakelde derde(n) tot stand. Shield fungeert nimmer als (hoofd)aannemer voor ingeschakelde derden en is derhalve ook niet aansprakelijk voor de uitvoering van werkzaamheden c.q. gedragingen van derden.

Artikel 3: Betaling

3.1. Betaling dient direct bij oplevering te geschieden, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de betaling op factuur zal geschieden. Betalingen op factuur dienen binnen 7 dagen na de factuurdatum te worden voldaan middels storting op de aangegeven bankrekening. Verrekening en/of opschorting door opdrachtgever is niet toegestaan.
3.2. Bij niet volledige betaling binnen de gestelde termijn zal opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en naast wettelijke (handels)rente tevens gehouden zijn tot betaling van 15% van het onbetaald gelaten gedeelte als vergoeding voor buitengerechtelijk incassokosten.

Artikel 4: Oplevering en reclameren

4.1. De geagendeerde data voor uitvoering van de werkzaamheden en opleverdatum zijn indicatief en gelden nimmer als fatale data en/of termijnen.
4.2. Het werk wordt geacht door opdrachtgever te zijn aanvaard en opgeleverd zodra het object door opdrachtgever wordt meegenomen en het object het pand van Shield verlaat, een en ander behoudens uitdrukkelijk voorbehoud van de opdrachtgever onder aanwijzing van de gebreken in de uitvoering.
4.3. Wordt het object bij de opdrachtgever afgeleverd dan wordt het werk door opdrachtgever geacht te zijn aanvaard en opgeleverd bij retournering van de autosleutel van Shield aan de opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijk voorbehoud van de opdrachtgever onder aanwijzing van de gebreken in de uitvoering.
4.4. Voor zover gebreken in de uitvoering van het werk niet bij aanvaarding door opdrachtgever zichtbaar waren, dienen reclamaties, op straffe van verval van enig recht, binnen een termijn van dertig dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kenbaar kon zijn, te zijn ingediend.
4.5. Reclamaties met betrekking tot een factuur dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen vijf dagen na dagtekening van die factuur.

Artikel 5: Reiniging

5.1. Shield accepteert geen aansprakelijkheid voor zeer hardnekkige vervuiling, waaronder teer, verf, boomhars, vliegenroest, lijmresten, vogelpoep enz., die zich in de lak hebben ingevreten en slechts beperkt kunnen worden verwijderd.
5.2. Shield accepteert geen aansprakelijkheid voor reeds aanwezige schade aan het object dat door de reiniging mogelijk beter zichtbaar wordt, waaronder steenslag, krassen in de laklaag en/of deuken.
5.3. Shield accepteert geen aansprakelijkheid voor lakschade bij verwijdering van aangebrachte folie (wrapping).
5.4. Shield accepteert geen aansprakelijkheid voor schade aan niet originele lak.
5.5. Shield accepteert geen aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever ingeschakelde derde(n).

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. Behoudens opzet en/of grove schuld is Shield nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard dan ook, waaronder tevens wordt begrepen gevolgschade, bedrijfsschade en/of winstderving.
6.2. Behoudens opzet en/of grove schuld is Shield nimmer aansprakelijk voor diefstal, schade en/of verlies van het object noch van andere zaken van de opdrachtgever, waaronder mede wordt begrepen winter- en zomerbanden, inventaris, waardepapieren, schriftelijke bescheiden enz., die zich in het pand van Shield bevinden en die Shield, uit welke hoofde dan ook, onder zich heeft. Stalling en/of bewaargeving van objecten en/of andere zaken geschiedt op eigen risico van de opdrachtgever.
6.3 Behoudens opzet en/of grove schuld is Shield nimmer aansprakelijk voor diefstal, schade en/of verlies van het object van de opdrachtgever, noch van andere zaken die zich aan of in het object bevinden, gedurende het transport en/of vervoer van het object. De haal- en brengservice van het object vindt plaats op eigen risico van de opdrachtgever.
6.4. Indien Shield aansprakelijk is voor schade dan is de aansprakelijkheid van Shield beperkt tot het bedrag dat krachtens de garageverzekering van Shield ten behoeve van het object en/of zaken van de opdrachtgever wordt uitgekeerd.
6.5. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de garageverzekering van Shield, dan is de aansprakelijkheid van Shield beperkt tot het maximale bedrag dat is gefactureerd voor de verrichtte werkzaamheden, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Shield steeds is beperkt tot een bedrag van 2500 euro.

Artikel 7 Overmacht

7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 en 6, kan Shield nimmer aansprakelijkheid worden gehouden voor schade, diefstal en/of verlies van het object en/of andere zaken van de opdrachtgever vanwege een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en die ook niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
7.2 Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan, naast hetgeen daar volgens de wet en jurisprudentie onder wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Shield geen invloed uit kan oefenen en waardoor Shield niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Shield heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat Shield haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen Shield en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover afwijking van de competentieregels is toegestaan, zullen geschillen worden beslecht door de rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen.